نمایی از آسباد های نشتیفان

 آس بادهای نشتیفان

چشمگیر ترین تاسیسات سنتی در خواف آس بادهاست که با ابهتی تمام سینه سپر باد دارد. برخی تاریخچه آس بادها ر ابه 1300 سال پیش نسبت می دهند اما برخی دیگر اس بادها را محصول دوران صفوی می دانند. آس باد نمونه ای از آسیاب است که نیروی جنبشی خود را از راه باد می گیرد. آس یعنی نرم شدن دانه زیر سنگ. بدین ترتیب که دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده سنگ زیرین در میان میلی آهنین وجز آن از سوراخ میان سنگ زیرین درگذشته و سنگ فوقانی به قوت دست آدمی یا ستور یا باد یا آب چرخد و حبوب و غیره را خرد و آرد سازد . نیروی رایگان وفراوان باد از نظر کمی می تواند تعداد زیادی دستگاه را باهم بچرخاند تا جایی که در روستای نشتیفان تا 16 آسیاب ردیف شده اند منطقه خواف که در مسیر بادهای 120 روزه سیستان قرار گرفته دارای آسیاب بادی های فراوانی است که پره های چوبی آن توسط بادهای مذکور بحرکت در آمده نیروی حاصل را به سنگ منتقل نموده به آرد کردن گندم ها می پردازند.

منبع :http://bolandakhtar.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 53 بازدید