علت وجودی شهر نشتیفان

علت وجودی شهر :

موضوع اساسی در مطالعات جغرافیایی شهری ، توجه خاص به علت وجودی شهرهاست . در شناخت علت وجودی شهرها باید به عوامل زیر توجه نمود . 1‌‌ـ عوامل اقتصادی و فرهنگی که شامل : الف) انقلابات و تحولات کشاورزی ، صنعتی و تجاری ب) امکانات اجتماعی ، دانشگاهی و هنری 2 ـ عوامل جغرافیایی که شامل : الف) موقعیت دفاعی ، گذرگاه های کوهستانی ، بنادر بارگیری و باراندازی ب) دسترسی به منابع آب و مواد غذایی ، موقعیت محلی از جهت راههای حمل و نقل و تقاطع آنها ج) دسترسی به منابع و ذخایر معدنی ، الوارهای جنگلی ، مصالح ساختمانی د) مجاورت با نیروگاه های برق ، بازار ، جوامع و کانون های سیاسی

بنابراین در ایجاد شهر یک عامل به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد بلکه مجموعه ای از عوامل دخالت دارند و در مورد شهر نشتیفان نیز چنین است و علت وجودی شهر نشتیفان به خاطر عوامل زیر می باشد : الف) عوامل اقتصادی و فرهنگی : 1 ـ مرکز دهستان بودن باعث استقرار امکانات خدماتی ادارات و نهادها در این شهر شده است 2 ـ وجود امکانات بهداشتی و درمانی ، رفاهی و خدماتی 3 ـ افزایش مهاجرت و افزایش رشد جمعیت

ب ) عوامل جغرافیایی : 1 ـ قرار گرفتن در دشت وسیع و حاصل خیز 2 ـ برخورداری از منابع آب و خاک مستعد کشاورزی 3 ـ قرار گرفتن در مسیر راه خواف به سنگان که باعث تسهیل در امر حمل و نقل و جابجایی کالا و خدمات و نیروی انسانی شده است .

/ 0 نظر / 17 بازدید