انتخابات

مهیار رحیمیانتخابات

در کشور ما باید مسابقه ای برای خدمت باشد،

نه مسابقه ای برای کسب قدرت

مهیار رحیمی

مراکز اخذ رای در شهر نشتیفان عبارتند از :

الف) آموزشگاه خدیجه کبری (س) واقع در خیابان خیام

ب) دبیرستان معرفت واقع در خیابان توحید

ج) آموزشگاه معراج واقع در خیابان بهناب

/ 0 نظر / 12 بازدید